अंतिम सत्र / वर्षातील सत्र तसेच अंतिम सत्र / वर्षातील विद्यार्थ्यांचे निम्न सत्र /वर्षाचे बॅकलॉग विषयाकरिता उन्हाळी परीक्षा -२०२० चे परीक्षा अर्ज भरण्याकरिता एक विशेष संधी देणेबाबत.

Download